अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुकाे नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा पदाधिकार रही जिल्लाका अन्य स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुकाे विवरण
जनप्रतिनिधिहरुको नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नगरपालिका अन्तरगतका जनप्रतिनिधिहरुको नामावली
आ.व.०७३-७४ मा संयुक्त अनुगमनका लागि विषयगत कार्यालयहरुबाट योजना माग फर्म्याट २०७३-११-२३ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आगामी आ.व.०७४-७५ को लागि गैससले जिल्ला परिषदमा योजना पेश गर्ने फर्म्याट २०७३-१०-१२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आगामी आ.व.०७४-७५ को लागि विषयगत कार्यालयले जिल्ला परिषदमा योजना पेश गर्ने फर्म्याट २०७३-१०-१२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात विवरण संलग्न छ ।
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन०७२-७३ 2073-04-26 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आ.व.०७२-७३ को गाविसहरुको समिक्षामा पेश गर्ने फर्म्याट Excel २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को गाविसहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel मा छ । Excel को ४ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा पेश गर्ने फर्म्याट Excel २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
आ.व.०७२-७३ को गैससहरुको समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्म्याट Power point २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को गैससहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
आ.व.०७२-७३ को गै.स.स.हरुको समिक्षामा पेश गर्ने फर्म्याट Excel २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को गैससहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षा प्रस्तुतीकरण फर्म्याट Power point २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ तेश्रो २०७३-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ दोश्रो २०७३-०१-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात संलग्न छ ।
SNRTP in Brief 2072-12-23 District Technical Office विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
This Document contains Projects objectives, modality of works, budgets and expenditures, Major achievements and other activities.
गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा ०७१/०७२ २०७२-१२-२१ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/०७२ को उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा सम्वन्धि विवरण
आ.व.०७३-०७४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम 2072-12-15 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आ.व. ०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक आ.ले.प. प्रतिवेदन २०७२-०९-१६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक आ.ले.प. प्रतिवेदन
निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र न.२ का योजना र बजेट २०७२-१०-१४ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२-०७३ को उदयपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र न. २ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमहरु
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१ २०७१-०७-२८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१

Skip to toolbar