सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
अोख्ले २०७२-०७३ (प्रथम) 47 51 0 0 8 6 0 48 0 3 4 2 0 0 9 13 डाउनलोड
आँपटार २०७२-०७३ (प्रथम) 85 68 0 0 10 11 0 66 डाउनलोड
ईनामे २०७२-०७३ (प्रथम) 50 46 0 0 5 11 0 62 2 4 5 7 0 0 20 22 डाउनलोड
कटुन्जेबबला २०७२-०७३ (प्रथम ) 88 81 0 0 15 14 0 87 1 2 2 4 0 0 5 15 डाउनलोड
खाँबु २०७२-०७३ (प्रथम) 72 59 0 0 7 6 0 63 डाउनलोड
चौदन्डी २०७२-०७३ (प्रथम) 63 66 0 0 20 27 0 65 डाउनलोड
जाँते २०७२-०७३ (प्रथम) 41 35 0 0 4 8 0 34 डाउनलोड
जाल्पा चिलाउने २०७२-०७३ (प्रथम) 63 50 0 0 9 14 0 62 डाउनलोड
जोगिदह २०७२-०७३ (प्रथम) 103 109 0 0 31 31 0 148 डाउनलोड
ठानागाँउ २०७२-०७३ (प्रथम) 31 31 0 0 16 21 0 40 2 1 1 2 0 0 43 33 डाउनलोड
डुम्रे २०७२-०७३ (प्रथम) 54 52 0 0 4 2 0 47 1 7 2 0 0 0 9 5 डाउनलोड
तपेश्वरि २०७२-०७३ (प्रथम) 227 209 0 0 44 43 0 209 डाउनलोड
ताम्लिछा २०७२-०७३ (प्रथम) 48 54 0 0 10 16 0 53 2 4 0 1 0 0 10 10 डाउनलोड
तावाश्री २०७२-०७३ (प्रथम) 114 95 0 0 43 38 0 112 3 1 3 2 0 0 68 81 डाउनलोड
नामेटार २०७२-०७३ (प्रथम) 35 32 0 0 1 3 0 50 डाउनलोड
पञ्चावती २०७२-०७३ (प्रथम) 204 134 0 0 82 62 0 200 6 10 3 4 0 0 52 71 डाउनलोड
पोखरी २०७२-०७३ (प्रथम) 41 31 0 0 25 21 0 47 डाउनलोड
बर्रे २०७२-०७३ (प्रथम) 93 77 0 0 13 12 0 64 3 6 6 3 0 0 21 20 डाउनलोड
बलम्ता २०७२-०७३ (प्रथम) 56 54 0 0 4 2 0 65 डाउनलोड
बाराहा २०७२-०७३ (प्रथम) 33 38 0 0 4 7 0 54 3 3 2 9 0 0 13 15 डाउनलोड
बास्बोटे २०७२-०७३ (प्रथम) 34 28 0 0 2 2 0 50 1 3 2 1 0 0 5 3 डाउनलोड
भलायडाँडा २०७२-०७३ (प्रथम) 141 127 0 0 21 30 0 152 7 7 2 4 0 0 32 28 डाउनलोड
भुट्टार २०७२-०७३ (प्रथम) 49 56 0 0 11 20 0 41 डाउनलोड
मयाँखु २०७२-०७३ (प्रथम) 33 26 0 0 11 14 0 33 2 0 2 1 0 0 13 20 डाउनलोड
मैनामैनी २०७२-०७३ (प्रथम ) 154 113 0 0 9 9 0 114 डाउनलोड
रामपुर ठोक्सिला २०७२-०७३ (प्रथम) 490 397 0 0 150 140 0 426 डाउनलोड
रिस्कु २०७२-०७३ (प्रथम) 103 80 0 0 44 46 0 166 3 4 6 5 0 0 61 64 डाउनलोड
रुपाटार २०७२-०७३ (प्रथम) 66 65 0 0 33 29 0 53 2 0 2 1 0 0 46 66 डाउनलोड
रौता २०७२-०७३ (प्रथम) 123 103 0 0 29 29 0 108 डाउनलोड
लाफागाँउ २०७२-०७३ (प्रथम) 27 39 0 0 8 11 0 36 डाउनलोड
लिम्पाटार २०७२-०७३ (प्रथम) 26 30 0 0 14 15 0 51 2 0 0 1 0 0 34 37 डाउनलोड
लेखगाँउ २०७२-०७३ (प्रथम) 40 26 0 0 2 0 0 56 5 3 0 1 0 0 1 4 डाउनलोड
लेखानी २०७२-०७३ (प्रथम) 47 41 0 0 6 8 0 57 6 12 8 14 0 0 15 16 डाउनलोड
साउने २०७२-०७३ (प्रथम) 25 26 0 0 11 15 0 41 डाउनलोड
सिद्दिपुर २०७२-०७३ (प्रथम) 71 59 0 0 15 22 0 58 डाउनलोड
सिरिसे २०७२-०७३ (प्रथम) 70 60 0 0 6 12 0 75 1 2 1 1 0 0 17 25 डाउनलोड
सुन्दरपुर २०७२-०७३ (प्रथम) 108 91 0 0 20 18 0 114 डाउनलोड
सोरुङ २०७२-०७३ (प्रथम) 62 85 0 0 11 16 0 60 0 2 5 7 0 0 26 35 डाउनलोड
हडिया २०७२-०७३ (प्रथम) 218 201 0 0 37 32 0 254 डाउनलोड
हर्देनी २०७२-०७३ (प्रथम) 49 51 0 0 7 15 0 51 1 0 1 4 22 14 13 25 डाउनलोड
Skip to toolbar