बिल सार्वजनिकिकरणआ.व.०७१-७२ को गाविसको आय/व्यय सार्वजनिकीकरण

गाँउ विकास समितिको ०७१/०७२ को आय व्यय विवरण हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।  आ.व.०७१-७२ को जिविसको आन्तरिक आय/व्यय विवरण

आ.व.०७१-७२ को जिविसको आन्तरिक आय/व्यय विवरण हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।  आ.व.०७०-७१ को गाविसको आय/व्यय विवरण

आ.व.०७०-७१ को गाविसको आय/व्यय विवरण हेर्न यहाँ click गर्नुहोस् ।  आ.व.०७०-७१ को जिविसको आन्तरिक आय/व्यय विवरण

आ.व.०७०-७१ को जिविसको आन्तरिक आय/व्ययको विवरण हेर्न यहाँ click गर्नुहोस्।  Skip to toolbar