आ.व.२०७४/७५ को उदयपुर जिल्लाको स्वीकृत ज्याला तथा जिल्ला दररेट आ.व.०७३-७४ को समिक्षा फर्मेट पावरप्वाईन्ट र एक्सल चालु आ.व.०७३-७४ मा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन सम्वन्धी कार्यतालिका इलाकाबाट माग भएका आर्थिक विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका भौतिक पुर्वाधार विकास समितिका कम्पाईल योजनाहरुको विवरण इलाकाबाट माग भएका वन तथा वातावरण समितिको कम्पाईल योजना समन्वय बैठक निर्णय र परिषद् सञ्चालन कार्यतालिका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम तर्फ चालु आव ०७३-०७४ मा छनौट भएका योजनाहरुको विवरण आ.व.०७४-७५ को बजेट सिलिङ्ग र मार्गदर्शन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोगमा बुझाईएको प्रतिवेदन

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. ०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक आ.ले.प. प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०९-१६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७२/०७३ को प्रथम चौमासिक आ.ले.प. प्रतिवेदन
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ०७१-०७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०४-३१ आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०६९-०७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ०६९/७० आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०६८-०६९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६८/०६९ आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०७०-०७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०५-२२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०७०-०७१ को स्वीकृत प्रतिवेदन संनग्न छ ।
Skip to toolbar